Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze
na cele kulturalne, turystyczne i oświatowePodstawowe zadania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r. Dz.U.2013.199).

 

Do zadań poradni należy w szczególności:

  • diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą, edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli
    w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 07 października 2013 19:45)